Mohammad Zare

Last Update: 5 years ago

  • En
  • Fa
Mohammad Zare

under construction

محمد زارع از هنرمندانی بود که کار خود را به صورت زیر زمینی آغاز کرد و توانست با آهنگ وقتی رفتی باز هوا بد شد به شهرت نسبی خوبی دست پیدا کند این آهنگ در آلبومی به نام ظالم منتشر شد که مجموعه ای از کارهای محمد زارع و فرخ قریب بود که با نام کیارش قمیشی به صورت غیر رسمی منتشر شد پس از آن محمد زارع آلبوم دیوانه از قفس پرید را به صورت مجاز منتشر کرد و سپس در سکوت فرو رفت و در این روزها شاهد کم کاری این هنرمند در عرصه موسیقی هستیم